[ Accessibility | Jump to content]
Bekijk kaart
X

Algemene voorwaarden

Deze website, www.fishsafe.org en alle daarmee verbonden sites, (“de Site“) wordt aan u (“u” in de zin van een persoon, firma, maatschap, vennootschappelijk orgaan  of elke andere rechtspersoon die deze site opent, anderszins gebruikt of voordeel geniet van het gebruik ervan) beschikbaar gesteld door FLTC Services Limited, een krachtens de Companies Act ingestelde vennootschap  (registratienummer SC348751), statutair gevestigd te 24 Rubislaw Terrace, Aberdeen, AB10 1XE, Verenigd Koninkrijk  (“ons“, “onze” of “wij“), op de hierin vervatte gebruiksvoorwaarden (“de voorwaarden“).

FLTC Services Limited is een organisatie zonder winstoogmerk.

De gegevens, waaronder begrepen de plottergegevens, die via deze site beschikbaar worden gesteld, worden kosteloos beschikbaar gesteld. FLTC Services oefent GEEN controle uit op de gegevens, waaronder begrepen plottergegevens, die op deze site beschikbaar worden gesteld.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u deze site gebruikt.

1. BEVOEGDHEID EN TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

 • 1.1 Door van deze site gebruik te maken verklaart u zich te onderwerpen aan deze algemene voorwaarden die de enige overeenkomst vormen tussen u als gebruiker van de site en ons (de “Overeenkomst”).
 • 1.2 Als u zich niet aan voorwaarden onderwerpt, is het u niet toegestaan de site te gebruiken.
 • 1.3 U erkent dat uw gebruik van de site:
 • 1.3.1 door ons op elk tijdstip mag worden beperkt; en
 • 1.3.2 door ons op elk tijdstip mag worden onderbroken of beëindigd.

2. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • 2.1 Wij bieden u geen andere garantie of waarborg dan vastgelegd in voorwaarde 6 (Onze verplichtingen). Wij verklaren en u erkent dat alle impliciete garanties en voorwaarden zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.
 • 2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor:
 • 2.2.1 drukfouten of omissies op de site.
 • 2.2.2 gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, tekeningen of ander materiaal (de “Content”) waartoe u toegang hebt als onderdeel van of door uw gebruik van deze site, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, andere websites waartoe u via op onze site verschafte links toegang kunt hebben, of
 • 2.2.3 Content waaraan u door het gebruik van de site wordt blootgesteld en die u als aanstootgevend, onwelvoeglijk of verwerpelijk kunt ervaren.
 • 2.3 Wij garanderen niet dat de inhoud van deze site correct, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

3. AANSPRAKELIJKHEID

 • 3.1. Deze bepaling omvat onze gehele financiële aansprakelijkheid (met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van  van onze werknemers, agenten en onderaannemers) jegens u met betrekking tot:
 • 3.1.1 niet-nakoming van deze voorwaarden;
 • 3.1.2 enig gebruik door u van de site, met inbegrip van, doch niet beperkt tot,  door u verrichte downloads van gegevens voor gebruik met welke visplotter dan ook (“plottergegevens”); en
 • 3.1.3 beweringen, verklaringen, strafbare handelingen of nalatigheden (uit onachtzaamheid of anderszins) voortvloeiend uit of verband houdend met de site.
 • 3.2 Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit:
 • 3.2.1 wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of
 • 3.2.2 wegens fraude of bedrog.
 • 3.3 Behoudens voorwaarde 3.4, waarin onze aansprakelijkheid jegens u voor het gebruik van plottergegevens specifiek wordt omschreven, en behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, , aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid  voor uit het gebruik van deze site verkregen resultaten en voor conclusies die uit dergelijk gebruik worden getrokken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen ten gevolge van fouten of omissies in informatie die aan u in verband met deze site is verschaft.
 • 3.4 Met betrekking tot het gebruik van plottergegevens zijn wij jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk in het geval dat de plottergegevens:
 • 3.4.1 in de vorm waarin deze aan ons door een leverancier of ontwikkelaar van gegevens (“data”) zijn geleverd foutief, onnauwkeurig of onvolledig zijn en wij daarvan niet op de hoogte zijn noch zulks (redelijkerwijs) konden achterhalen;
 • 3.4.2 foutief of in onvolledige vorm naar een visplotter zijn geüpload;
 • 3.4.3 niet gelezen zijn in combinatie met het Kingfisher Fortnightly Bulletin of andere bijgewerkte gegevens (“updates”) in gedrukte of digitale vorm;
 • 3.4.4 foutief door u zijn geïnterpreteerd of op onachtzame of roekeloze wijze door u zijn toegepast of gebruikt voor een doel waarvoor deze gegevens niet bedoeld of ontwikkeld zijn.
 • 3.5 (i) Behalve voor zover  wettelijk vereist of (ii) onder omstandigheden waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u krachtens of in verband met deze voorwaarden niet afdoende hebben uitgesloten, is onze aansprakelijkheid jegens u, hetzij contractueel, wegens een onrechtmatige daad, onachtzaamheid of niet-nakoming van wettelijke verplichtingen of anderszins in de volgende gevallen beperkt tot:
 • 3.5.1 £10.000 met betrekking tot het verlies of de beschadiging van uitrusting, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, visapparaten of vistuigen;
 • 3.5.2 £10.000 met betrekking tot economische verliezen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot,  winst- en/of omzetderving, verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen of zuiver economisch verlies of wegens bijzondere of indirecte schade of gevolgschade, kosten, schadevergoedingen, onkosten of uitgaven op welke wijze dan ook ontstaan.
 • 3.6 In afwijking van en in aanvulling op enige andere bepaling in  deze voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan schepen van welke aard dan ook, met inbegrip van vissersschepen.
 • 3.7 Behoudens aansprakelijkheid wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onachtzaamheid onzerzijds of wegens fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken, is onze aansprakelijkheid jegens enige andere derde partij dan u beperkt tot maximaal £10.000; ten aanzien van de betrouwbaarheid van plottergegevens en ander materiaal op de site  aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 • 3.8 Wij zijn op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk jegens u indien wij in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of in de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten hinder of vertraging ondervinden als gevolg van handelingen, gebeurtenissen, nalatighedenof ongevallen waarop wij redelijkerwijze geen invloed hebben, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het in gebreke blijven van onderaannemers, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsgeschillen, storingen van openbare nutsvoorzieningen, openbaar vervoer of communicatienetwerken, natuurrampen, oorlog, oproer, onlusten, kwaadwillige beschadiging, wettelijke verplichtingen of overheidsbesluiten, -verordeningen, -voorschriften, -richtlijnen of -bepalingen, ongevallen, defecten van apparaten en machines, brand, overstroming of storm.

4. EIGENDOMSRECHTEN

 • 4.1 U erkent en stemt ermee in dat wij alle auteurs- en andere rechten op en met betrekking tot de inhoud van deze site in eigendom hebben.
 • 4.2 U stemt ermee in dat u geen aanduidingen van eigendomsrechten (waaronder begrepen aanduidingen van auteursrechten en handelsmerken) die op de site zijn aangebracht of daarin zijn opgenomen, zult verwijderen, verdoezelen of wijzigen.

5. UW VERPLICHTINGEN

 • 5.1 U doet al het redelijkerwijs mogelijke om te garanderen dat u deze voorwaarden naleeft en:
 • 5.1.1 geen activiteiten onderneemt die de werking van de site storen of onderbreken;
 • 5.1.2 geen onderdelen van deze site zult openen of trachten te openen met andere middelen dan via de interface die wij u verschaffen, tenzij wij u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben verleend;
 • 5.1.3 de op deze site verschafte voorzieningen niet zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen, tenzij wij u daartoe nadrukkelijk toestemming hebben verleend;
 • 5.1.4 niet van zins bent uw rechten uit hoofde van deze voorwaarden over te dragen of op andere wijze te vervreemden.
 • 5.2 U zult al het redelijkerwijs mogelijk doen om te garanderen dat uw accountgegevens, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, gebruikersnamen en wachtwoorden die u nodig hebt om de site te openen, veilig worden bewaard en door niemand anders dan u worden gebruikt.
 • 5.3 Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat wij dergelijke gegevens vergaren, gebruiken en openbaarmaken in overeenstemming met ons privacybeleid, zoals beschreven onder voorwaarde 7.

6. ONZE VERPLICHTINGEN

 • 6.1 Wij zullen al het redelijkerwijs mogelijke doen om te garanderen dat de beschikbaar gestelde site virusvrij is.
 • 6.2 Wij zullen ons inspannen om te zorgen dat de toegang tot en het gebruik van de site niet onderbroken wordt door gebeurtenissen waarop wij invloed hebben.

7. PRIVACYBELEID

 • 7.1 U erkent en stemt ermee in dat:
 • 7.1.1 wij informatie over u en de wijze waarop u deze site gebruikt verzamelen, evenals eventuele informatie die u moet verschaffen om de site te openen en te gebruiken;
 • 7.1.2 wij het gedrag van gebruikers op de site en het gebruik van de site door gebruikers bewaken en registreren. Dit kan worden gedaan door middel van cookies;
 • 7.1.3 wij ten behoeve van de ontwikkeling van strategieën algemene informatie (dus niet herleidbaar tot individuele gebruikers) gebruiken en publiceren.
 • 7.2 Wij zullen persoonlijke gegevens nooit aan anderen verstrekken, met uitzondering van toekomstige rechtverkrijgenden op onze onderneming en leveranciers die namens ons in het Verenigd Koninkrijk en het buitenland gegevens verwerken.

8. BEËINDIGING

 • 8.1 Deze overeenkomst eindigt indien u of wij een of meer bepalingen in deze overeenkomst wezenlijk schendt/schenden en deze schending niet ongedaan wordt gemakt binnen een tijdsbestek van twintig werkdagen nadat de schendende partij hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 • 8.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook:
 • 8.2.1 worden alle op grond van deze overeenkomst verleende vergunningen onmiddellijk ingetrokken; en
 • 8.2.2 mag de beëindiging geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de aan partijen bij beëindiging toekomende rechten of het voortduren na beëindiging van enige bepaling waarvan uitdrukkelijk of impliciet is gesteld dat deze na beëindiging zal voortduren.

 9. DIVERSEN

 • 9.1 Deze overeenkomst is niet bedoeld om ten goede te komen aan een andere partij dan de partijen bij deze overeenkomst  en geen enkele bepaling in  deze overeenkomst zal door een derde partij afdwingbaar zijn op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
 • 9.2 Indien een van de bepalingen (geheel of gedeeltelijk) van deze overeenkomst door een rechtbank of een daartoe wettelijk bevoegde overheidsinstantie als ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • 9.3 De partijen erkennen en aanvaarden dat zij zich bij het aangaan van deze overeenkomst niet verlaten op  en zich niet kunnen beroepen op enige verklaring, voorstelling van zaken, garantie of toezegging (al dan niet onachtzaam gedaan) van enige persoon (al dan niet partij bij deze overeenkomst) anders dan uitdrukkelijk in deze overeenkomst vastgelegd. Het enige rechtsmiddel dat partijen openstaat wegens niet-nakoming van de overeenkomst is het recht van verhaal wegens contractbreuk onder de voorwaarden van deze overeenkomt.
 • 9.4 Deze overeenkomst wordt beheerst door Schots recht en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Schotse rechter.

© FLTC Services Limited – mei 2009

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Akkoord en downloaden annuleren