[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Vilkår og betingelser

Dette nettstedet, www.fishsafe.org og tilknyttede nettsteder, (nettstedet) stilles til rådighet for deg (deg/du betyr enhver person, virksomhet, partnerskap, eller juridisk person som søker tilgang eller på annen måte bruker eller drar fordel av bruk av dette nettstedet) av FLTC Services Limited, et selskapet som er stiftet iht. Companies Acts (org.nr. SC348751) med registrert kontoradresse på 24 Rubislaw Terrace, Aberdeen, AB10 1XE, Storbritannia (oss, vår eller vi), underlagt disse vilkårene og betingelsene for bruk (vilkårene).

FLTC Services Limited er en non-profit-organisasjon.

Data som er tilgjengelige gjennom dette nettstedet, inkludert plotterdata, er gratis. FLTC Services Limited verifiserer IKKE data som oppgis på nettstedet, inkludert plotterdata.

Les disse vilkårene grundig før du bruker nettstedet:

1.  FULLMAKT OG LISENS FOR BRUK AV DETTE NETTSTEDET

 • 1.1 Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene som utgjør den eneste avtalen mellom deg som bruker av nettstedet og oss («Avtalen»).
 • 1.2 Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, skal du ikke bruke dette nettstedet.
 • 1.3 Du erkjenner at din bruk av nettstedet:
 • 1.3.1 kan begrenses til enhver tid av oss og
 • 1.3.2 kan suspenderes eller avsluttes til ethvert tidspunkt av oss.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE

 • 2.1 Vi gir ingen garantier eller forsikringer utover det som er oppgitt i vilkår 6 (Våre forpliktelser). Vi erklærer og du godtar at alle underforståtte garantier og betingelser er ekskludert i så stor grad som det er tillatt under gjeldende lover.
 • 2.2 Vi er ikke ansvarlige for:
 • 2.2.1 typografiske feil eller utelatelser på nettstedet,
 • 2.2.2 data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder eller grafikk eller annet materiale (innhold) som du har tilgang til som del av eller gjennom din bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til andre nettsteder som du får tilgang til via koblinger på nettstedet vårt eller
 • 2.2.3 innhold som du kan bli utsatt for gjennom bruk av nettstedet, og som du finner støtende, uanstendig eller upassende.
 • 2.3 Vi garanterer ikke at nettstedets innhold er nøyaktig, utfyllende, pålitelig, oppdatert eller uten feil.

3. ERSTATNINGSANSVAR

 • 3.1 Dette vilkåret beskriver vårt fullstendige finansielle erstatningsansvar (inkludert erstatningsansvar for handlinger eller utelatelser fra våre ansatte, agenter og underkontraktører) overfor deg når det gjelder:
 • 3.1.1 brudd på disse vilkårene,
 • 3.1.2 all din bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til nedlasting av data for bruk med en kartplotter (plotterdata) og
 • 3.1.3 fremstillinger, uttalelser, forseelse eller unnlatelse (forsømmelig eller annen) som oppstår pga. eller i forbindelse med, nettstedet.
 • 3.2 Ingenting i disse vilkårene utelukker vårt erstatningsansvar:
 • 3.2.1 for dødsfall eller personskade som skyldes vår forsømmelse eller
 • 3.2.2 for svindel eller bedragersk feilrepresentasjon.
 • 3.3 Etter vilkår  3.4 som spesifikt beskriver vårt erstatningsansvar overfor deg ved bruk av plotterdata, og med mindre noe annet er uttrykkelig og spesifikt oppgitt i disse vilkårene, har du alene ansvar for resultater du får ved bruk av dette nettstedet og for konklusjoner du trekker fra denne bruken. Vi fraskriver oss alt erstatningsansvar for skade eller tap som skyldes feil eller utelatelser i informasjon som gis til deg i forbindelse med dette nettstedet
 • 3.4 Når det gjelder bruk av plotterdata, har vi ikke noe erstatningsansvar overfor deg når plotterdataene:
 • 3.4.1 som gitt til oss av enhver dataleverandør eller -opphavsmann er feilaktig, unøyaktig eller i en ufullstendig form og dette faktum ikke er kjent for oss, eller ikke kan bekreftes av oss (gjennom rimelige tiltak),
 • 3.4.2 blir lastet opp til en kartplotter på ukorrekt måte eller i ufullstendig form,
 • 3.4.3 ikke har blitt lest i sammenheng med Kingfisher Fortnightly Bulletin eller andre oppdateringer, i papir- eller digital form,
 • 3.4.4 har blitt feilaktig fortolket av deg eller brukt av deg på en forsømmelig eller uforsvarlig måte, eller for et formål som de ikke er beregnet eller laget for.
 • 3.5 (i) Med unntak av i den grad det kreves av loven, eller (ii) under omstendigheter der vi ikke har uttrykkelig utelukket erstatningsansvar overfor deg under eller i tilknytning til disse vilkårene, skal vårt maksimale erstatningsansvar overfor deg, det være etter kontakt, forseelse, forsømmelse, brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte i følgende omstendigheter være:
 • 3.5.1 GBP 10 000 ved tap av eller skade på utstyr, inkludert, men ikke begrenset til fiskeutstyr,
 • 3.5.2 GBP 10 000 ved økonomisk tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt, tap av omsetning, redusert goodwill og/eller tilsvarende tap eller rent økonomisk tap, eller for spesielt, indirekte eller følgetap, -kostnader, -skader, – gebyrer eller -utgifter uavhengig av hvordan disse oppstår.
 • 3.6 Uaktet og i tillegg til andre bestemmelser i disse vilkårene, er vi ikke erstatningsansvarlig for tap av eller skade på fartøy av noe slag, inkludert fiskebåter.
 • 3.7 Med unntak av erstatningsansvar for dødsfall eller personskade som skyldes forsømmelser fra vår side eller svindel eller bedragersk feilrepresentasjon, er maksimalbeløpet for vårt erstatningsansvar for enhver tredjepart annen enn deg GBP 10 000 ved tillit til plotterdata og for ethvert annet innhold på nettstedet har vi ikke noe erstatningsansvar.
 • 3.8 Vi har ikke noe erstatningsansvar overfor deg under disse vilkårene, hvis vi er forhindret fra eller forsinket i å utføre våre forpliktelser under disse vilkårene eller fra å drive vår virksomhet pga. handlinger, hendelser, utelatelser eller uhell som er utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, mislighold fra underleverandører, streik, lockout eller andre arbeidskonflikter, svikt i forsyningstjenester eller transport- eller kommunikasjonsnettverk, force majeure, krig, opprør, borgerlige uroligheter, hærverk, overholdelse av enhver lov eller regjeringsbestemmelse, -regelverk eller -påbud, ulykke, driftsstans i fabrikk eller maskineri, brann, oversvømmelse eller storm.

4. EIENDOMSRETT

 • 4.1 Du anerkjenner og godtar at vi eier all opphavsrett i og til nettstedets innhold.
 • 4.2 Du godtar at du ikke vil fjerne, skjule eller endre eiendomsrettsinformasjon (inkludert opphavsrett- og varemerkeinformasjon) som kan være vedlagt eller inneholdt på nettstedet.

5. DINE FORPLIKTELSER

 • 5.1 Du skal ta rimelige tiltak for å sikre at du overholder disse vilkårene og ikke:
 • 5.1.1 delta i aktiviteter som griper inn i eller forstyrrer driften av nettstedet,
 • 5.1.2 søke tilgang til noe element på nettstedet på noen annen måte enn gjennom grensesnittet vi tilbyr, med mindre annet er uttrykkelig tillatt av oss,
 • 5.1.3 gjengi, duplisere, kopiere, selge, omsette eller videreselge hjelpemidler som tilbys på nettstedet, med mindre vi har uttrykkelig tillatt det,
 • 5.1.4 hevde å overføre eller på annen måte gi fra deg dine rettigheter under disse vilkårene.
 • 5.2 Du skal ta rimelige tiltak for å sikre at din kontoinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, brukernavn og passord du har for tilgang til nettstedet, oppbevares på en trygg måte og ikke brukes av andre enn deg.
 • 5.3 Gjennom å oppgi personlig informasjon til oss, godtar du at vi innhenter, bruker og videreformidler denne informasjonen i samsvar med vår personvernerklæring, som beskrevet i vilkår 7.

6. VÅRE FORPLIKTELSER

 • 6.1 Vi vil ta rimelige tiltak for å sikre at nettstedet er virusfritt.
 • 6.2 Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at tilgang til og bruk av nettstedet ikke blir forstyrret av noen hendelser som vi kan kontrollere.

7. PERSONVERN

 • 7.1 Du bekrefter og godtar at:
 • 7.1.1 vi innhenter informasjon om deg og din bruk av dette nettstedet, sammen med informasjon som kan være nødvendig for å få tilgang til eller bruke dette nettstedet,
 • 7.1.2 vi overvåker brukernes trafikkmønster og bruk av nettstedet. Dette kan gjøres gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies),
 • 7.1.3 vi bruker og videreformidler informasjon i samlet form (slik at individuelle brukere ikke kan identifiseres) for strategisk utvikling.
 • 7.2 Vi vil aldri videreformidle personlige data til noen andre, med unntak av til en rettsetterfølger til vår virksomhet, og til leverandører som behandler data på våre vegne i Storbritannia og utenlands.

8. OPPHØR

 • 8.1 Denne avtalen opphører hvis du eller vi i vesentlig grad bryter noen av vilkårene og hvis bruddet ikke botes innen en periode på 20 virkedager etter at skriftlig varsel har blitt gitt til parten som har brutt vilkårene.
 • 8.2 Ved opphør av denne avtalen av enhver årsak skal:
 • 8.2.1 alle lisenser som er gitt under avtalen opphøre umiddelbart og
 • 8.2.2 opphøret skal ikke ha noen virkning på eller negativ innflytelse på rettighetene partene har opparbeidet seg ved opphøret eller fortsatt gyldighet av bestemmelser som uttrykkelig eller underforstått skal fortsette etter opphøret.

 9. DIVERSE

 • 9.1 Denne avtalen skal ikke gi fordeler til noen andre enn partene i den, og spesifikt skal ingen vilkår i denne avtalen kunne håndheves under Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 av en tredjepart.
 • 9.2 Hvis en rett eller annen autoritet med behørig jurisdiksjon avgjør at en bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne avtalen er ugyldig, ulovlig, eller ikke rettskraftig, skal de andre bestemmelsene likevel forbli gjeldende.
 • 9.3 Hver av partene erkjenner og godtar at ved å inngå denne avtalen, kan de ikke avhenge av, og skal ikke ha noen andre rettsmidler når det gjelder alle uttalelser, fremstillinger, garantier eller forståelse (på bakgrunn av forsømmelse eller ikke) fra enhver person (uansett om dette er en part i denne avtalen eller ikke) utover det som er uttrykkelig beskrevet i denne avtalen. Det eneste rettsmiddelet som er tilgjengelig for partene ved brudd på avtalen skal være ved kontraktsbrudd under vilkårene i denne avtalen.
 • 9.4 Denne avtalen styres av skotsk lov og partene er underlagt jurisdiksjonen til det skotske rettsvesenet.

© FLTC Services Limited – mai 2009

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt
The website stores some data in your browser. We do not store any personal information. By clicking 'OK', you accept this. See our terms and conditions. OK