[ Accessibility | Jump to content]
Se på kart
X

Ordliste

Ordliste med olje- og gassrelaterte uttrykk

Plugging Å avslutte arbeid på en brønn som ikke er produktiv, tette den med sementplugger og redde alt utstyr som kan samles inn igjen. Kan brukes om én, flere eller alle brønner på et felt.
Avgrensingsbrønn En brønn som bores som del av et avgrensingsprogram for å avgjøre den fysiske utstrekningen, beholdningen og sannsynlige produksjonsmengden for et felt.
Assosiert gass Naturgass som er assosiert med oljeoppsamlinger, kan være oppløst i oljen eller ligge som en kappe over oljen i et oljefelt.
Fat Måleenhet som brukes for råolje og oljeprodukter (7,3 fat = 1 tonn, 6,29 fat = 1 kubikkmeter).
Blokk En underoppdeling i Nordsjøen som måler ca. 10 x 20 km, og utgjør del av en kvadrant. For eksempel er Blokk 9/13 den 13. blokken i Kvadrant 9.
Brønnsikringsventil (Blow-out preventer – BOP) Brønnhodeventiler med høyt trykk, som har som formål å stanse ukontrollert flyt av hydrokarboner.
Utblåsning Når trykket i brønnen overstiger brønnhodeventilenes evne til å kontrollere det. Olje og gass «blåser utemmet» på overflaten.
Borehull Hullet som borekronen borer.
Fôringsrør Stålrøret som fôrer en brønn når den har blitt boret. Fôringsrøret består av sammenskrudde stålrørsdeler.
Juletre (ventiltre) Rør og ventiler som er montert oppå mantelen som styrer produksjonsmengden av olje.
Central North Sea (CNS) Den sentrale delen av Nordsjøen.
Kommersielt felt Et olje- og gassfelt som vurderes å være i stand til å produsere stor nok nettoinntekt til å gjøre det verdt å utvikle.
Fullføring Installasjon av permanent brønnhodeutstyr for produksjon av olje og gass.
Kondensat Hydrokarbonene som finnes i naturgassen og som blir flytende når temperaturen eller trykket reduseres. En blanding av pentaner og høyere hydrokarboner.
Kjerneboring Å ta prøver fra bergarter i en brønn ved hjelp av et spesielt verktøy – et «kjerneboringsrør».
Kranfartøy Et stort fartøy som kan løfte tungt utstyr over på offshoreplattformer. Kalles også «flytekran».
Borekaks Utboret knust steinmasse som fjernes fra hullet av borekronen og bringes til overflaten med boreslammet. Geologene bruker borekaksen til å få informasjon om bergartsformasjonene.
Boretårn Tårnstrukturen som rommer de fleste borekontrollene.
Borefase Fasen da et påvist olje- eller gassfelt settes i produksjon ved boring av produksjonsbrønner (utviklingsbrønner).
Borerigg En boreenhet som ikke er permanent festet til havbunnen, f.eks. et boreskip, en halvt nedsenkbar innretning eller en oppjekkbar innretning. Brukes også om boretårnet og maskineriet som er tilknyttet dette.
Tørrgass Naturalgass som hovedsakelig består av metan med små mengder etan, propan og butan, og få eller ingen tyngre hydrokarboner i bensinområdet.
Tørr brønn En brønn som har vist seg ikke å være produktiv.
E&A Forkortelse for Exploration (leting) og Appraisal (avgrensing).
E&P Forkortelse for Exploration (leting) og Production (produksjon).
Leteboring Boring som gjøres for å avgjøre om det finnes hydrokarboner i et bestemt område eller en bestemt struktur.
Letefase Driftsfasen som dekker leting etter olje eller gass gjennom detaljerte geologiske og geofysiske undersøkelser fulgt av leteboring der dette er aktuelt.
Letebrønn En brønn som bores i et område der gass/olje ikke er påvist. Kalles også en «wildcat».
Felt Et geografisk område som dekker et olje- eller gassreservoar.
FPS Flytende lagrings- og lossingssystem (Floating Storage and Offloading System). Ofte et flytende skrog formet som et skip eller en lekter med tanker i skroget for oppbevaring av produsert olje, og en metode for å laste olje over i tankbåter for utskiping. Disse installasjonene har ikke produksjons- eller prosessfasiliteter.
FPSO Flytende produksjons-, lagrings- og avskipingsfartøy (Floating Production, Storage and Offloading) som i tillegg til lagrings- og losseevne også har fasiliteter for å motta råolje fra produksjonsbrønner og behandle den for eksport ved å skille ut vann og gass.
FSU Flytende lagringsenhet (Floating Storage Unit), en flytende innretning kun ment for oppbevaring av olje. Eksport kan foretas via rørledning til et anlegg på land i stedet for at man losser av til skytteltankbåter.
Gassfelt Et felt som inneholder naturgass, men ikke olje.
Gassinjeksjon Prosess der gassen som ble skilt ut fra oljen blir pumpet tilbake til reservoaret for å opprettholde trykket der.
Hydrokarbon Et sammensatt stoff som kun inneholder elementene hydrogen og karbon. Kan finnes som et fast stoff, en væske eller en gass. Termen brukes som et samlebegrep for olje, gass og kondensat.
Injeksjonsbrønn Brønn der man pumper tilbake gass eller vann i reservoaret for å gi trykkstøtte.
Jacket Den nedre delen, eller «beina», på en offshoreplattform.
Leggelekter En lekter som er spesifikt utstyrt for å legge undersjøiske rørledninger.
Liquified natural gas (LNG) Flytende tørrgass. Gass, hovedsakelig metan, fra oljefelt eller naturforekomst, gjort flytende for transport. Liquified petroleum gas (LPG)
Manifold En havbunnsmanifold er en struktur som består av rør og ventiler som brukes til å overføre hydrokarboner fra en havbunnsbrønn.
Gjennomgående brønn (moonpool) Et basseng i midten av et boreskip eller en halvt nedsenkbar borerigg som man kan utføre bore- og dykkeoperasjoner gjennom.
Naturgass Gass som forekommer naturlig, og som ofte finnes sammen med råolje.
Natural Gas Liquids (NGL) Flytende hydrokarboner som finnes sammen med naturgass.
Olje En blanding av flytende hydrokarboner med ulik molekylær vekt.
Oljefelt Et geografisk område som dekker et oljereservoar.
Operatør Selskapet som har juridisk fullmakt til å bore brønner og drive produksjon av hydrokarboner. Operatøren er ofte del av et konsortium og handler på vegne av dette.
Gjennomtrengelighet En bergarts evne til å kvantifisere strømningen av en væske gjennom poreåpningene og inn i brønnen.
Petroleum Et generisk navn for hydrokarboner, inkludert råolje, naturlige gassvæsker, naturgass og deres produkter.
Rørledningskrysning Der to eller flere rørledninger krysser hverandre på havbunnen.
Samlemanifold (Pipeline End Manifold – PLEM) Manifold ved enden av rørledningene, et system som overfører produkter til tankbåter for utskiping.
Plattform En offshorestruktur som er permanent festet til havbunnen.
Reservoar Den underjordiske formasjonen der olje og gass er samlet opp. Det består av en porøs bergart som holder på oljen/gassen og en takbergart som hindrer oljen/gassen i å slippe ut.
Stigerør (boring) Et rør mellom brønnsikringsventilen på havbunnen og en flytende borerigg.
Stigerør (produksjon) Den delen av rørene som kobler et brønnhode på havbunnen til juletreet.
Shutdown En produksjonsstans der plattformen tar pause i produksjonen mens det utføres viktig vedlikehold.
SPM (Single point mooring) En bøye som er forankret til havs og som brukes som fortøyningspunkt ved lossing, og som feste for tankbåter som laster eller losser olje og gass.
Spud-in Første spadetak, boring av første del i en ny brønn.
Suspendert brønn En brønn som har blitt midlertidig plugget.
Brønnramme En metallstruktur som festes på havbunnen for å lage en base for havbunnsutstyret.
Topsides Plattformstrukturene som ligger over vann.
UKCS (United Kingdom Continental Shelf) Den britiske kontinentalsokkelen.
Wildcat En brønn som bores i et område der gass/olje ikke er påvist. Kalles også en «letebrønn».
WoS (West of Shetland Isles) Øyene vest for Shetland.

 

To download the latest oil & gas fishing plotter files, please visit the Download page and view the data on the offshore map by clicking here.

Disclaimer

TO DOWNLOAD THIS FILE, YOU MUST AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS "TERMS" NOTED AT THE FOOT OF THIS WEBSITE WHICH APPLY TO YOUR USE OF THIS WEBSITE AND TO USE OF THE FILE YOU HAVE CLICKED TO DOWNLOAD. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, YOU WILL NOT BE ABLE TO DOWNLOAD THE FILE AND YOU SHOULD NOT USE THIS WEBSITE. TO CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS AND TO COMMENCE THE DOWNLOAD OF THE FILE, PLEASE CLICK THE "DOWNLOAD" BUTTON. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS, PLEASE CLICK THE "CANCEL" BUTTON. YOUR ATTENTION IS DRAWN TO CONDITION 3 NOTED BELOW WHICH FORMS PART OF THE TERMS IN RELATION TO OUR LIABILITY TO YOU.

Enig og last ned Avbryt